Korean Kilns

NEXTOnggi_Slides.html
BACKOnggi_Potters.html

These kilns are from many Korean ceramic artists throughout Korea.   The first four photos are of the same onggi kiln.   

Korean Onggi